Connect with us

Business

รับทำบัญชี

Published

on

สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
เพราะส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าสถานีทะเบียนมีการความก้าวหน้ากระทำงานให้มีความทันสมัย สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ประสานกับหลักเกณฑ์ ISO : ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และความประพฤติบรรณของผู้กอปรวิชาชีพสมุดบัญชีของสภาวิชาชีพโพย สำหรับให้เป็นที่น่าเชื่อฟังถือ กรมรุดหน้าการค้าการค้าจึงได้สะสางข้อกำหนดการรับรองคุณค่าที่ประกอบการสมุดบัญชี และออกข้อมูลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เลิกข่าวกรมวิวรรธน์กิจการค้าการค้า เหตุการณ์ หลักหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการค้ำประกันคุณภาพสนง.รายการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๒ ในโฆษิตนี้ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
“ที่ทำการทะเบียน” หมายถึง ที่ทำการที่มีการให้บริการด้านการทำสมุดบัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของนิติบุคคล คณะคน หรือคนสามัญ
“ผู้ทำบ/ช” หมายถึง ผู้ทำรายการตามพระราชข้อกำหนดการบ/ช พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ขึ้นตรงต่อในสนง.บัญชี
“ผู้ช่วยผู้ทำบ/ช” หมายถึง ผู้ช่วยของผู้ทำบัญชีที่ขึ้นตรงต่อในสนง.รายการ
“ข้อหลักรับรองคุณภาพที่ทำการทะเบียน” หมายถึง ข้อแนวทางยืนยันคุณลักษณะสนง.ทะเบียนที่แนบท้ายป่าวร้องนี้
“พระราชสาส์นประกัน” หมายถึง จดหมายรับรองคุณลักษณะที่ประกอบการบัญชีที่กรมความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายการค้าออกให้แก่ ที่ประกอบการบัญชีที่ผ่านการตรวจประมาณตามข้อเป้าหมายรับประกันคุณลักษณะสนง.โพย
“กรม” หมายถึง กรมวิวรรธน์การค้าขายการค้า กระทรวงการแลกเปลี่ยน
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมรุดหน้าการค้าการค้า
ข้อ ๓ สถานีโพยที่จะยื่นคำขอรับตำรารับประกันต้องมีคุณวุฒิและพ้นไปรูปพรรณสัณฐานต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) รับทำสมุดบัญชีของผู้กล้าที่จัดทำสมุดบัญชี ตามข้อกำหนด ๘ วรรคเอ็ด แห่งพระราชข้อบังคับการทะเบียน
(๒) ผู้บังคับบัญชาสนง.ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางราชการสมุดบัญชี กระทำงานเต็มเวลา มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโพยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องแจ้งการเป็นผู้ทำสมุดบัญชีต่อกรม สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ไว้แล้ว
(๓) มีผู้ช่วยผู้ทำรายการที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางราชการรายการและประพฤติงานเต็มเวลาดุจน้อย ๑ คน
(๔) มีเลขนิจสินเพศผู้เสียภาษีอากร
(๕) ทำการค้าหน่วยงานทะเบียนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนคู่มือค้ำประกันเว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๗) ไม่เคยฝ่าฝืนข้อแม้ที่ขีดเส้นใน ข้อ ๙ (๖) และ (๗) เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๘) ผู้บังคับบัญชาสถานีต้องไม่เป็นปุถุชนล้มหลอมละลาย
(๙) ในกรณีที่สำนักงานโพยจัดตั้งในรูปคณะคนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมาธิการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำโพยต้องมีคุณวุฒิตาม (๒) และ (๘) ด้วย
ข้อ ๔ การยื่นคำขอรับพระราชสาส์นยืนยันให้ใช้แบบ ร.สบ.๑ ที่แนบท้าย ข้อมูลฉบับนี้กับกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่ลิขิตไว้ในแบบ ร.สบ.๑ และยื่นต่อที่อยู่อาศัยบัญชีการค้า กรมความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการค้าการค้า กระทรวงการขาย

ข้อ ๕ ในกรณีที่ประกอบการรายการมีหน่วยงานหลายแห่งแยกต่างหากจากกันให้แยกคำขอของแต่ละหน่วยงานที่ปรารถนาจะขอคัมภีร์ยืนยันโดยหน่วยงาน แต่ละแห่งที่ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีรูปพรรณต้องห้ามตามที่ขีดเส้นใน ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

ข้อ ๖ สำนักงานบัญชีที่ยื่นคำขอรับจดหมายยืนยันต้องรับการตรวจ ประเมินค่าคุณภาพจากหน่วยงานที่กรมเขียนไว้ อย่างนี้
(๑) สถาบันยืนยันมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ
(๒) สถาบันหรือกลุ่มงานอื่นที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
เช่นนี้ ที่ทำการบ/ชเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจตีค่าทุกคราวตามอัตราที่กลุ่มงานผู้ตรวจตีค่าเรียกเก็บ
ข้อ ๗ ที่ทำการทะเบียนที่ผ่านการตรวจคิดคำนวณตามข้อขีดเส้น การการันตีคุณลักษณะที่ทำการโพยแล้วจะได้รับหนังสือประกัน และกรมจะเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานบ/ชดังพูดให้สาธารณชนทราบ

ข้อ ๘ หนังสือค้ำประกันมีเขียนไว้อายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออกคัมภีร์รับรอง
ที่ทำการสมุดบัญชีที่จะขอต่ออายุตำรายืนยันต้องมีคุณสมบัติและปราศจากรูปพรรณต้องห้ามตามที่เขียนไว้ใน ข้อ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
การยื่นคำขอต่ออายุคู่มือรับรองให้ใช้แบบ ร.สบ.๒ ที่แนบท้ายข่าวสารฉบับนี้เรียบร้อยกับแนบสิ่งพิมพ์หลักฐานตามที่ลิขิตไว้ในแบบ ร.สบ.๒ และยื่นต่อที่อยู่อาศัยทะเบียนธุรกิจการค้า กรมวิวรรธน์ธุรกิจการค้าการค้า กระทรวงการแลกเปลี่ยน ชั้นใน ๙๐ วัน ก่อนวันที่ตำราประกัน สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สิ้นอายุ

ข้อ ๙ หน่วยงานบัญชีที่ได้รับพระราชสาส์นการันตี มีหน้าที่ต้องกระทำตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้
(๑) ต้องบำเพ็ญตามข้อแผนการรับประกันคุณลักษณะสำนักงานโพยตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อจดในภายหลังด้วย
(๒) ต้องรับการตรวจคิดคำนวณคุณลักษณะปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งอาจเสร็จตรวจตีราคาใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม
(๓) ต้องไม่นำพระราชสาส์นรับประกันไปใช้ในทางที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรม หรือนำไปใช้คำอธิบายเพิ่มเติมต่อคนอื่นในสัณฐานที่ก่อให้เกิดความรู้ผิด
(๔) ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจตีราคาทุกโอกาส และไม่ขัดข้องให้คณะงานอื่นที่กรมเห็นควรให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจตีราคาได้ รวมทั้งต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานมากมาย ที่สัมพันธ์กับการรับรองคุณลักษณะที่เป็นสมัยนี้ให้แก่กรมและผู้ตรวจประมาณ ครั้นเมื่อได้รับการวิงวอน
(๕) ในกรณีที่ปรารถนาจะเพิกถอนการรับรองคุณภาพที่ประกอบการทะเบียนหรือเลิกสร้างการค้าขายด้านการทำโพย ต้องแจ้งเป็นตำราให้กรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยใช้แบบ ร.สบ.๓ ที่แนบท้ายข้อมูลฉบับนี้เรียบร้อยกับแนบสิ่งพิมพ์หลักฐานตามที่ขีดเส้นไว้ในแบบ ร.สบ.๓
(๖) ในกรณีที่ถูกเพิกถอนคัมภีร์การันตีหรือมีการแจ้งขอล้มเลิกการประกัน หรือเลิกทำธุรกิจการค้าด้านการทำโพยจะต้องส่งคืนพระราชสาส์นการันตีให้แก่ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี กรมด้านใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งหรือวันยกเลิกการยืนยันหรือวันเลิกสร้างการค้า แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนคัมภีร์รับรอง หรือมีการแจ้งขอเลิกการรับประกันหรือเลิกประกอบกิจการค้าด้านการทำโพย ต้องยุติการใช้สิ่งบล็อก สื่อโฆษณาการ ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการยืนยันคุณค่าที่ทำการบ/ช
(๘) ต้องจัดทำและเก็บเก็บรักษาโปรแกรมคัดลอกข้อร้องเล่าเรียนที่สัมพันธ์กับข้อกลยุทธ์การันตีคุณลักษณะ หน่วยงานบ/ชรวมทั้งผลการดำเนินการกับข้อร้องศึกษาสิ้นเชิง และต้องส่งมอบเอกสารดังพูดให้แก่กรมหรือผู้ตรวจตีราคาจนถึงได้รับการร่ำขอ
ข้อ ๑๐ในกรณีที่มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานหรือมีการแปรในสถานีที่เป็นสาระประธาน เช่น การโอนการค้า การผันแปรผู้ปฏิบัติงานลำดับขั้นสูง ฯลฯ ที่ประกอบการบัญชีที่ได้รับคู่มือประกันจะต้องแจ้งการย้ายหรือการผันดังบอกต่อกรมใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ย้ายหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี โดยใช้แบบ ร.สบ.๓ ที่แนบท้ายโฆษิตฉบับนี้เรียบร้อยกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่จดไว้ในแบบ ร.สบ.๓ และในกรณีดังบอกสำนักงานสมุดบัญชีจะต้องรับการตรวจตีค่าคุณค่าใหม่ซึ่งอาจตรวจประเมินค่าปางบางส่วนตามความสมสมซึ่งเมื่อผ่านการตรวจประเมินค่าแล้ว กรมจะออกจดหมายรับประกันฉบับใหม่ให้โดยตำราประกันฉบับใหม่มีอายุเท่ากันหนังสือค้ำประกันฉบับเดิม

ข้อ ๑๑ กรมอาจเขียนไว้ให้มีการตรวจตีค่าเติมเติมหรือตรวจตีค่าใหม่มวล โดยไม่แจ้งให้ที่ประกอบการบ/ชที่ได้รับคัมภีร์ค้ำประกันทราบล่วงหน้าได้ ขณะมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุที่น่าถือว่าคุณภาพของหน่วยงานบ/ชลดลง ไม่เป็นไปตามข้อหลักการันตีคุณภาพหน่วยงานบ/ช
(๒) มีการเปลี่ยนแปลงในที่ประกอบการที่เป็นสาระยิ่งใหญ่และมีผลต่อการเดินทางงานของสถานีโพยที่ได้รับคัมภีร์การันตี
(๓) มีการร้องร่ำเรียนว่า สำนักงานโพยที่ได้รับตำราประกันปฏิบัติการไม่เป็นไปตามข้อหลักรับประกันคุณค่าหน่วยงานทะเบียน และกรมวิเคราะห์เห็นว่าข้อร้องเรียนรู้นั้นมีมูล

ข้อ ๑๒ กรมอาจมีคำสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนพระราชสาส์นค้ำประกันได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับการสนง.หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี เป็นบุคคลล้มหลอมถูกห้ามประกอบกิจวิชาชีพบ/ชหรือถูกเพิกถอนลูกทีมภาพจากสภาวิชาชีพบัญชี
(๒) ไม่กระทำหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่จดใน ข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘)
(๓) กรณีอื่น ๆ ที่กรมสังเกตแล้วเห็นว่าที่ทำการรายการอาจกระเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการรับรองคุณลักษณะสนง.โพย

ข้อ ๑๓ การพักใช้ตำรายืนยันคราวเอ็ดให้มีลิขิตระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ข้อ ๑๔ หน่วยงานโพยที่ได้รับคัมภีร์ค้ำประกันรายใดถูกสั่งพักใช้คัมภีร์ประกันแล้ว หากมีเหตุที่กรมอาจสั่งพักหรือเพิกถอนพระราชสาส์นค้ำประกันตามข้อ ๑๒ ซ้ำอีก ชั้นในขีดเส้นระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันถูกสั่งพักใช้พระราชสาส์นค้ำประกันครั้งแรก กรมจะเพิกถอนคัมภีร์รับรอง

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คู่มือประกันโทรม หรือสูญหาย หรือมีการกลับชื่อที่ทำการรายการ ที่ทำการบัญชีอาจยื่นคำขอให้กรมออกใบแทนตำราค้ำประกันให้ได้

ข้อ ๑๖ ทั้งปวงที่ประกอบการสมุดบัญชีที่ได้รับพระราชสาส์นรับประกันอยู่ก่อนวันที่ข่าวฉบับนี้มีผลใช้บีบบังคับ ให้จัดว่าเป็นหน่วยงานทะเบียนที่ได้รับหนังสือประกันตามข่าวฉบับนี้

ข้อ ๑๗ สถานีรายการใดที่ได้ยื่นคำขอรับตำรารับประกันตามแบบ ร.สบ.๑ หรือได้ยื่นคำขอต่ออายุคัมภีร์รับประกันตามแบบ ร.สบ.๒ หรือได้ยื่นคำขอทั่วถึง ตามแบบ ร.สบ.๓ ไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บีบบังคับให้ถือว่าได้ยื่นคำขอดังกราบทูลแล้วแต่กรณี ตามข่าวสาร สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ฉบับนี้

เช่นนี้ตั้งแต่บัดนี้ฯลฯไป

Continue Reading

Business

Beauty Week is back at Hudson’s Bay in Toronto and it’s time to get glam

Published

on

Beauty enthusiasts rejoice! Beauty Week at Hudson’s Bay is back in Toronto for another year. It’s time to stock up on all of your fall essentials and, maybe discover some new ones. 

From Friday, August 18 to Sunday, August 27, you can expect a truly elevated beauty experience in-store with incredible special offers, limited-time gifts, and exciting activations. 

If you’re a diehard beauty lover, you’ll already know that Hudson’s Bay is the place to shop thanks to its extensive range of over 195 skin and makeup brands from both luxury labels and masstige brands — including Tata Harper, Estée Lauder, YSL, Nars Cosmetics, Bobbi Brown, and so much more.

Throughout The Bay’s Beauty Week, visitors can take in some at-counter activations and interactive expert-led tutorials, where there will be chances to get makeup touch-ups from top-tier brands, try a spritz of the most alluring fragrances, and sample tons of new products.

This year’s Beauty Week highlight is the ‘Best in Beauty’ tote, a meticulously-curated selection of 30 deluxe samples from an array of top-tier brands like Dr. Barbara Sturm and Shiseido spanning skincare, fragrance, and makeup — all in a super sleek bag.

The tote, which is valued at over $300, is retailing for just $39 and is a fantastic way to explore new products (without breaking the bank). However, there is a limited quantity, so if you want to get your hands on one, you’ll need to be fast.

Wondering exactly what Beauty Week’s free gifts with purchases entail? If you spend over $95 at Lancôme, you will receive a six-piece set valued at $130. Or, you can get an Estée Lauder gift valued at $170 with purchases over $80. (And that’s just to name a few.)

If you’re a Hudson’s Bay Rewards member, you’ll also get $20 in Hudson’s Bay rewards when you spend over $100 on beauty.

Continue Reading

Business

The Canadian Armed Forces are hiring for several non-combat military jobs

Published

on

The Canadian Armed Forces (CAF) have several non-combat jobs, some of which do not require a college degree or past work experience.

Life in the forces has several benefits, such as paid education plans (college, university and graduate-level programs), 20 paid vacation days, health and dental coverage for you and your family, maternity and paternal leave, and pension plans. You can learn more about the benefits in detail here.

And to make it easier to gauge if you qualify, the listings also include related civilian jobs to see if it’s your ideal role.

Financial services administrator

Related civilian jobs: Financial records entry clerk, financial manager, accounting technician, bookkeeper, budget officer, cashier clerk, business planner technician, and verification manager.

Description: You’ll help budget resources for all military activities besides providing financial assistance.

Education: You need to have completed Grade 10.

Duties: As a financial services administrator, you’ll be responsible for bookkeeping and managing budgets. You’ll also provide support in accounts payable and accounts receivable.

Work environment: Those in this role work at CAF bases, on ships or overseas. You might also be expected to help special operation units, recruiting offices, schools, and medical organizations.

Postal clerk

Related civilian jobs: Mail clerk, mail sorter.

Description: You’ll provide postal services to members and their families at bases and establishments.

Education: Grade 10. No previous work experience or related career skills are required.

Duties: As the postal clerk, you’ll handle mail duties.

Work environment: Besides a postal office, you may work on a ship or a mobile postal van. You might be expected to serve with Royal Canadian Navy, the Army, and the Royal Canadian Air Force in Canada and abroad.

Dental technician

Related civilian jobs: Dental assistant, dental hygienist.

Description: You’ll be helping dental officers provide dental services to CAF members, their families, and dependents.

Education: Level II dental assisting diploma from an accredited college or a National Dental Assisting Examining Board (NDAEB) certificate.

Duties: Those in this role will be responsible for various responsibilities, including disinfection and sterilization of dental equipment, applying rubber dams, placing cavity liners, and controlling bleeding. In addition, you’ll assist in laboratory procedures like creating casts, custom trays, and mouthguards.

Work environment: This role will require you to work in a military dental clinic, a Mobile Dental Clinic, an Air Transportable Dental System, or onboard a ship. You might be expected to work on a base in Canada or other operations in other parts of the world.

Human resources administrator

Related civilian jobs: Records administrator, data entry supervisor, receptionist, office manager, executive assistant, payroll clerk, and information management technician.

Description: Provide administrative and general human resources support.

Education: Grade 10. No previous work experience or related career skills are required.

Duties: In addition to human resources administration and services, you’ll be handling pay and allowances, managing automated pay systems, and maintaining personnel records.

Work environment: HR administrators work at all CAF bases in Canada. They also work on ships and overseas to support the Canadian Army, Royal Canadian Navy, or Royal Canadian Air Force operations.

Medical assistant

Related civilian jobs: Emergency medical responder, ambulance and first aid attendant, registered nursing assistant, licensed practical nurse, and hospital orderly.

Description: Successful candidates will help treat the sick and injured in CAF units. You’ll be assisting and supporting nursing and medical officers.

Education: Minimum of Grade 11 biology, Grade 10 physics or chemistry, and Grade 10 math.

Duties: You’ll provide initial care and essential life support treatments in trauma cases. You’ll help with health assessments (hearing and vision tests, perform basic lab procedures, etc.) and initiate and manage medical records and reports. You’ll also be expected to provide support and first aid during training exercises.

Work environment: Medical assistants may serve with the Royal Canadian Navy, the Royal Canadian Air Force or the Canadian Army as part of the Canadian Forces Health Services Group. Those in this role are exposed to the same risks as the forces they support.

Continue Reading

Business

Porter’s new loyalty program promises to match Air Canada’s Aeroplan status

Published

on

Porter Airlines is once again stirring the pot among Canadian airline rivals, now going after Air Canada’s Aeroplan members by offering to match their loyalty status to an equivalent of their own.

The beloved airline, which recently ranked as having the best cabin service in North America, challenged the competition for the second time this year, after previously deploying a similar tactic against WestJet in the spring. 

Earlier in April, Porter presented customers with a limited-time offer to match the loyalty status of WestJet’s patrons with VIPorter levels.

Now, they’re offering Aeroplan members to seamlessly transition to an equivalent VIPorter Avid Traveller status based on their existing membership tier.

Members can then take advantage of an array of travel perks that come with flying Porter, including seat selection, baggage, and flight changes.

For those currently holding an Aeroplan membership, there are two ways to acquire the Avid Traveller status for the rest of 2023:

Status-Based Match:
 • Aeroplan 25K members = VIPorter Venture
 • Aeroplan 35K members = VIPorter Ascent
 • Aeroplan 50K, 75K, and Super Elite = VIPorter First
Flight Segments-Based Match:
 • 5 flight segments = VIPorter Passport
 • 8 segments = VIPorter Venture
 • 17 segments = VIPorter Ascent
 • 28 or more segments = VIPorter First

Members will have to first submit their applications on Porter’s website. Registration will remain open until September 6, 2023.

In order to maintain their membership level through 2024, customers will have until the end of 2023 to reach the following reduced qualifying spend (QS) targets:

 • Passport = $500 in QS
 • Venture = $750 in QS
 • Ascent = $1500 in QS
 • First = $2500 in QS

Over the past year, Porter has launched an aggressive expansion strategy, including everything from introducing longer flights on newly-purchased jet planes flying out of Toronto Pearson, free WiFi, and a new all-inclusive economy experience.

With Canadians losing both Swoop and Sunwing as WestJet incorporates both into their mainline business, Porter’s direct competition is welcome to keep prices competitive.

Continue Reading

Trending