Connect with us

Business

รับทำบัญชี

Published

on

สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
เพราะส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าสถานีทะเบียนมีการความก้าวหน้ากระทำงานให้มีความทันสมัย สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ประสานกับหลักเกณฑ์ ISO : ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และความประพฤติบรรณของผู้กอปรวิชาชีพสมุดบัญชีของสภาวิชาชีพโพย สำหรับให้เป็นที่น่าเชื่อฟังถือ กรมรุดหน้าการค้าการค้าจึงได้สะสางข้อกำหนดการรับรองคุณค่าที่ประกอบการสมุดบัญชี และออกข้อมูลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เลิกข่าวกรมวิวรรธน์กิจการค้าการค้า เหตุการณ์ หลักหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการค้ำประกันคุณภาพสนง.รายการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๒ ในโฆษิตนี้ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
“ที่ทำการทะเบียน” หมายถึง ที่ทำการที่มีการให้บริการด้านการทำสมุดบัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของนิติบุคคล คณะคน หรือคนสามัญ
“ผู้ทำบ/ช” หมายถึง ผู้ทำรายการตามพระราชข้อกำหนดการบ/ช พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ขึ้นตรงต่อในสนง.บัญชี
“ผู้ช่วยผู้ทำบ/ช” หมายถึง ผู้ช่วยของผู้ทำบัญชีที่ขึ้นตรงต่อในสนง.รายการ
“ข้อหลักรับรองคุณภาพที่ทำการทะเบียน” หมายถึง ข้อแนวทางยืนยันคุณลักษณะสนง.ทะเบียนที่แนบท้ายป่าวร้องนี้
“พระราชสาส์นประกัน” หมายถึง จดหมายรับรองคุณลักษณะที่ประกอบการบัญชีที่กรมความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายการค้าออกให้แก่ ที่ประกอบการบัญชีที่ผ่านการตรวจประมาณตามข้อเป้าหมายรับประกันคุณลักษณะสนง.โพย
“กรม” หมายถึง กรมวิวรรธน์การค้าขายการค้า กระทรวงการแลกเปลี่ยน
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมรุดหน้าการค้าการค้า
ข้อ ๓ สถานีโพยที่จะยื่นคำขอรับตำรารับประกันต้องมีคุณวุฒิและพ้นไปรูปพรรณสัณฐานต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) รับทำสมุดบัญชีของผู้กล้าที่จัดทำสมุดบัญชี ตามข้อกำหนด ๘ วรรคเอ็ด แห่งพระราชข้อบังคับการทะเบียน
(๒) ผู้บังคับบัญชาสนง.ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางราชการสมุดบัญชี กระทำงานเต็มเวลา มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโพยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องแจ้งการเป็นผู้ทำสมุดบัญชีต่อกรม สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ไว้แล้ว
(๓) มีผู้ช่วยผู้ทำรายการที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางราชการรายการและประพฤติงานเต็มเวลาดุจน้อย ๑ คน
(๔) มีเลขนิจสินเพศผู้เสียภาษีอากร
(๕) ทำการค้าหน่วยงานทะเบียนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนคู่มือค้ำประกันเว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๗) ไม่เคยฝ่าฝืนข้อแม้ที่ขีดเส้นใน ข้อ ๙ (๖) และ (๗) เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๘) ผู้บังคับบัญชาสถานีต้องไม่เป็นปุถุชนล้มหลอมละลาย
(๙) ในกรณีที่สำนักงานโพยจัดตั้งในรูปคณะคนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมาธิการแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำโพยต้องมีคุณวุฒิตาม (๒) และ (๘) ด้วย
ข้อ ๔ การยื่นคำขอรับพระราชสาส์นยืนยันให้ใช้แบบ ร.สบ.๑ ที่แนบท้าย ข้อมูลฉบับนี้กับกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่ลิขิตไว้ในแบบ ร.สบ.๑ และยื่นต่อที่อยู่อาศัยบัญชีการค้า กรมความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการค้าการค้า กระทรวงการขาย

ข้อ ๕ ในกรณีที่ประกอบการรายการมีหน่วยงานหลายแห่งแยกต่างหากจากกันให้แยกคำขอของแต่ละหน่วยงานที่ปรารถนาจะขอคัมภีร์ยืนยันโดยหน่วยงาน แต่ละแห่งที่ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีรูปพรรณต้องห้ามตามที่ขีดเส้นใน ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

ข้อ ๖ สำนักงานบัญชีที่ยื่นคำขอรับจดหมายยืนยันต้องรับการตรวจ ประเมินค่าคุณภาพจากหน่วยงานที่กรมเขียนไว้ อย่างนี้
(๑) สถาบันยืนยันมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ
(๒) สถาบันหรือกลุ่มงานอื่นที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
เช่นนี้ ที่ทำการบ/ชเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจตีค่าทุกคราวตามอัตราที่กลุ่มงานผู้ตรวจตีค่าเรียกเก็บ
ข้อ ๗ ที่ทำการทะเบียนที่ผ่านการตรวจคิดคำนวณตามข้อขีดเส้น การการันตีคุณลักษณะที่ทำการโพยแล้วจะได้รับหนังสือประกัน และกรมจะเผยแพร่ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานบ/ชดังพูดให้สาธารณชนทราบ

ข้อ ๘ หนังสือค้ำประกันมีเขียนไว้อายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ออกคัมภีร์รับรอง
ที่ทำการสมุดบัญชีที่จะขอต่ออายุตำรายืนยันต้องมีคุณสมบัติและปราศจากรูปพรรณต้องห้ามตามที่เขียนไว้ใน ข้อ ๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
การยื่นคำขอต่ออายุคู่มือรับรองให้ใช้แบบ ร.สบ.๒ ที่แนบท้ายข่าวสารฉบับนี้เรียบร้อยกับแนบสิ่งพิมพ์หลักฐานตามที่ลิขิตไว้ในแบบ ร.สบ.๒ และยื่นต่อที่อยู่อาศัยทะเบียนธุรกิจการค้า กรมวิวรรธน์ธุรกิจการค้าการค้า กระทรวงการแลกเปลี่ยน ชั้นใน ๙๐ วัน ก่อนวันที่ตำราประกัน สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สิ้นอายุ

ข้อ ๙ หน่วยงานบัญชีที่ได้รับพระราชสาส์นการันตี มีหน้าที่ต้องกระทำตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้
(๑) ต้องบำเพ็ญตามข้อแผนการรับประกันคุณลักษณะสำนักงานโพยตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อจดในภายหลังด้วย
(๒) ต้องรับการตรวจคิดคำนวณคุณลักษณะปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งอาจเสร็จตรวจตีราคาใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม
(๓) ต้องไม่นำพระราชสาส์นรับประกันไปใช้ในทางที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรม หรือนำไปใช้คำอธิบายเพิ่มเติมต่อคนอื่นในสัณฐานที่ก่อให้เกิดความรู้ผิด
(๔) ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจตีราคาทุกโอกาส และไม่ขัดข้องให้คณะงานอื่นที่กรมเห็นควรให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจตีราคาได้ รวมทั้งต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานมากมาย ที่สัมพันธ์กับการรับรองคุณลักษณะที่เป็นสมัยนี้ให้แก่กรมและผู้ตรวจประมาณ ครั้นเมื่อได้รับการวิงวอน
(๕) ในกรณีที่ปรารถนาจะเพิกถอนการรับรองคุณภาพที่ประกอบการทะเบียนหรือเลิกสร้างการค้าขายด้านการทำโพย ต้องแจ้งเป็นตำราให้กรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยใช้แบบ ร.สบ.๓ ที่แนบท้ายข้อมูลฉบับนี้เรียบร้อยกับแนบสิ่งพิมพ์หลักฐานตามที่ขีดเส้นไว้ในแบบ ร.สบ.๓
(๖) ในกรณีที่ถูกเพิกถอนคัมภีร์การันตีหรือมีการแจ้งขอล้มเลิกการประกัน หรือเลิกทำธุรกิจการค้าด้านการทำโพยจะต้องส่งคืนพระราชสาส์นการันตีให้แก่ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี กรมด้านใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งหรือวันยกเลิกการยืนยันหรือวันเลิกสร้างการค้า แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนคัมภีร์รับรอง หรือมีการแจ้งขอเลิกการรับประกันหรือเลิกประกอบกิจการค้าด้านการทำโพย ต้องยุติการใช้สิ่งบล็อก สื่อโฆษณาการ ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการยืนยันคุณค่าที่ทำการบ/ช
(๘) ต้องจัดทำและเก็บเก็บรักษาโปรแกรมคัดลอกข้อร้องเล่าเรียนที่สัมพันธ์กับข้อกลยุทธ์การันตีคุณลักษณะ หน่วยงานบ/ชรวมทั้งผลการดำเนินการกับข้อร้องศึกษาสิ้นเชิง และต้องส่งมอบเอกสารดังพูดให้แก่กรมหรือผู้ตรวจตีราคาจนถึงได้รับการร่ำขอ
ข้อ ๑๐ในกรณีที่มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานหรือมีการแปรในสถานีที่เป็นสาระประธาน เช่น การโอนการค้า การผันแปรผู้ปฏิบัติงานลำดับขั้นสูง ฯลฯ ที่ประกอบการบัญชีที่ได้รับคู่มือประกันจะต้องแจ้งการย้ายหรือการผันดังบอกต่อกรมใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ย้ายหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี โดยใช้แบบ ร.สบ.๓ ที่แนบท้ายโฆษิตฉบับนี้เรียบร้อยกับแนบเอกสารหลักฐานตามที่จดไว้ในแบบ ร.สบ.๓ และในกรณีดังบอกสำนักงานสมุดบัญชีจะต้องรับการตรวจตีค่าคุณค่าใหม่ซึ่งอาจตรวจประเมินค่าปางบางส่วนตามความสมสมซึ่งเมื่อผ่านการตรวจประเมินค่าแล้ว กรมจะออกจดหมายรับประกันฉบับใหม่ให้โดยตำราประกันฉบับใหม่มีอายุเท่ากันหนังสือค้ำประกันฉบับเดิม

ข้อ ๑๑ กรมอาจเขียนไว้ให้มีการตรวจตีค่าเติมเติมหรือตรวจตีค่าใหม่มวล โดยไม่แจ้งให้ที่ประกอบการบ/ชที่ได้รับคัมภีร์ค้ำประกันทราบล่วงหน้าได้ ขณะมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุที่น่าถือว่าคุณภาพของหน่วยงานบ/ชลดลง ไม่เป็นไปตามข้อหลักการันตีคุณภาพหน่วยงานบ/ช
(๒) มีการเปลี่ยนแปลงในที่ประกอบการที่เป็นสาระยิ่งใหญ่และมีผลต่อการเดินทางงานของสถานีโพยที่ได้รับคัมภีร์การันตี
(๓) มีการร้องร่ำเรียนว่า สำนักงานโพยที่ได้รับตำราประกันปฏิบัติการไม่เป็นไปตามข้อหลักรับประกันคุณค่าหน่วยงานทะเบียน และกรมวิเคราะห์เห็นว่าข้อร้องเรียนรู้นั้นมีมูล

ข้อ ๑๒ กรมอาจมีคำสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนพระราชสาส์นค้ำประกันได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับการสนง.หรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี เป็นบุคคลล้มหลอมถูกห้ามประกอบกิจวิชาชีพบ/ชหรือถูกเพิกถอนลูกทีมภาพจากสภาวิชาชีพบัญชี
(๒) ไม่กระทำหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่จดใน ข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘)
(๓) กรณีอื่น ๆ ที่กรมสังเกตแล้วเห็นว่าที่ทำการรายการอาจกระเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการรับรองคุณลักษณะสนง.โพย

ข้อ ๑๓ การพักใช้ตำรายืนยันคราวเอ็ดให้มีลิขิตระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ข้อ ๑๔ หน่วยงานโพยที่ได้รับคัมภีร์ค้ำประกันรายใดถูกสั่งพักใช้คัมภีร์ประกันแล้ว หากมีเหตุที่กรมอาจสั่งพักหรือเพิกถอนพระราชสาส์นค้ำประกันตามข้อ ๑๒ ซ้ำอีก ชั้นในขีดเส้นระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันถูกสั่งพักใช้พระราชสาส์นค้ำประกันครั้งแรก กรมจะเพิกถอนคัมภีร์รับรอง

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คู่มือประกันโทรม หรือสูญหาย หรือมีการกลับชื่อที่ทำการรายการ ที่ทำการบัญชีอาจยื่นคำขอให้กรมออกใบแทนตำราค้ำประกันให้ได้

ข้อ ๑๖ ทั้งปวงที่ประกอบการสมุดบัญชีที่ได้รับพระราชสาส์นรับประกันอยู่ก่อนวันที่ข่าวฉบับนี้มีผลใช้บีบบังคับ ให้จัดว่าเป็นหน่วยงานทะเบียนที่ได้รับหนังสือประกันตามข่าวฉบับนี้

ข้อ ๑๗ สถานีรายการใดที่ได้ยื่นคำขอรับตำรารับประกันตามแบบ ร.สบ.๑ หรือได้ยื่นคำขอต่ออายุคัมภีร์รับประกันตามแบบ ร.สบ.๒ หรือได้ยื่นคำขอทั่วถึง ตามแบบ ร.สบ.๓ ไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บีบบังคับให้ถือว่าได้ยื่นคำขอดังกราบทูลแล้วแต่กรณี ตามข่าวสาร สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ฉบับนี้

เช่นนี้ตั้งแต่บัดนี้ฯลฯไป

Continue Reading

Business

7 tips for mortgage renewal time

Published

on

It is that time of the year for you to renew your mortgage and all you want to do is sign the papers and get done with it. However, you shouldn’t be in a haste to renew your mortgage without doing a little research.

A good fraction of Canadian homeowners—about 27 per cent of them—who carry a mortgage have automated their renewal process, according to a survey by Angus-Reid. While the aim is most likely to avoid any penalties or stress that comes with missing a renewal, this approach can prove costly. Automatically renewing your mortgage means you lose out on great opportunities to save money and take further advantage of any new products and features on your mortgage that may be advantageous to you.

Typically, mortgage renewals occur at the end of your existing mortgage term and the most popular period is usually 5 years—though it can range from 1 to 10 years. Depending on your mortgage type, with a fixed rate mortgage calculator, you can easily estimate your monthly mortgage payment and know how much you’re due on your next payment.

However, before you make your next mortgage payment, here are some important tips that would help you get the most out of your mortgage renewal.

1. Review your current goals

It is possible that your financial needs must’ve changed since you first applied for a mortgage. Therefore, before your sign that renewal slip, you may want to take another look at your financial goals.

For instance, if you’re currently on a five-year fixed mortgage, your renewal would likely come with another five-year fixed mortgage. If you’re certain you would be staying in your home for that amount of time, then renewing it would be great. However, if you have plans of relocating to a different city in a couple of years, then a shorter mortgage term would be best.

Other financial goals that you may want to consider is whether you want to refinance your mortgage or access some equity with Home Equity Line of Credit (HELOC).

2. Ask for better rates

Before your mortgage renewal is due, your current lender would most likely try to get you to renew early. Typically, you will receive a renewal letter from your lender 6 months and 4 months before your renewal date. While they may offer you a rate that is lower than what you currently pay, it is often not the best rate you can get.

The renewal offer given to you by your lender is often not the best deal and in an increasing rate environment, negotiating your renewal rate is even more important. Signing the renewal letter right away because of some discount offered by your lender might seem tempting but you are potentially losing out on a lot of savings by not considering other available options.

3. Shop early for better rates

Rather than just accepting your current lender’s renewal offer immediately, you can start searching early for other providers and comparing their rates to see which one is most favourable for you. If you begin at least four months before your renewal due date, you will be giving yourself enough time to make a switch, if necessary.

While there are no major penalties if you choose to switch providers, there are some charges incurred that are typically covered by your new mortgage provider. You may not be able to change your mortgage provider until the actual renewal date, but this would give you enough time to find the right product and sort out every required paperwork.

4. Take advantage of a renewal rate hold

A mortgage renewal rate hold allows you to lock in a particular mortgage rate before your renewal is due. Normally, rate hold can last for about 90 to up to 160 days, protecting you from increases in interest rates.

During this time, you can comfortably compare rates months before your renewal date just to find a better deal. If the interest rates increase during your rate hold period, you would have nothing to worry about. Also, should the interest rates decrease, you can still negotiate for a new lower rate with your lender.

5. Switch mortgage lenders

Cutting ties with your current lender can be difficult—at least that’s the impression most lenders give to home buyers. But don’t be afraid of switching lenders, especially when you’ve found a better rate elsewhere.

Remember, getting a better deal on your mortgage can save you few thousands of dollars. Switching providers might mean you have to go through requalification but that is not a problem as long as you begin the process early enough before your renewal date.

6. Add some extra on your principal

If you’re looking for the best time to make a bigger payment on your mortgage, then renewal time is the best since there are no limits on pre-payment.

Making a lump-sum payment can put a huge dent in your mortgage amortization and you would be saving a lot of money on your total interest cost.

7. Consider switching to a broker

If you’re not already using a mortgage broker, then renewal time might be the best time to consider making the switch. According to a study by the Bank of Canada, most homebuyers who used a broker got a much lower mortgage rate than those who used one of the big banks.

Mortgage brokers are a better alternative because they have access to several lenders who offer different competitive rates, unlike the bank. Therefore, if you’re looking to get the best deal on your mortgage, switching to a broker might be a great move.

Continue Reading

Business

3 Money and time-saving mortgage tips

Published

on

The path to buying a house isn’t the cheapest nor the easiest. Since the COVID-19 pandemic began last year, there has been several opportunities and challenges for first-time home buyers in the Canadian real estate market.

For some, sudden changes to their lifestyle created better opportunities to improve their savings plan while for others, such plans were halted due to the economic impact of the pandemic and rising home prices in real estate markets across Canada. According to the Canadian Real Estate Association, over 550,000 properties were sold in Canada last year, a new record for the country’s real estate market and a huge boost for the Canadian economy.

If you are a prospective buyer, looking to purchase a home within the year or just planning for the future, having access to the right information, resources and support can be crucial during your home-buying process. Many people—especially first-time home buyers—easily fall into home debt due to a lack of proper research into the market.

There are some important factors to consider in ensuring that your mortgage works best for you by not only saving you time but money. However, before you start searching for a home to buy, you should have a good idea of just how much you’re able to afford for one. 

Checking your credit score using a Canadian mortgage calculator before applying for a mortgage, would give you a realistic price range and equally inform you of your chances of getting your mortgage approved.

Here are some important mortgage tips to help you save time and money while house hunting:

1. Know the penalties on your mortgage

There are several reasons why anyone would want to sell their property. From changes in your financial or marital status to getting transferred to a new location due to either school or work. However, these circumstances could lead to you selling your home and breaking the terms of agreement on your mortgage.

If you’re on a variable-rate mortgage with one of the major banks in Canada, to successfully break your mortgage, you would need to pay about 3 months’ worth of interest. For a fixed-rate mortgage, the cost is much higher than 3 months of interest and there’s also the option of an interest rated differential (IRD). This is typically based on your remaining mortgage balance and current mortgage rates.

To avoid penalties on your mortgage, apply for a portable mortgage that allows you to transfer your existing mortgage to a new property and even combine it with another loan, if necessary. There’s also the option of an assumable mortgage, where you can transfer the mortgage to a qualified buyer instead of breaking it.

2.  Inquire about pre-payment privileges

When buying a home, you need to understand how rising interest rates would affect your mortgage. Without having any pre-payment privileges, the larger portion of your monthly mortgage payment would go towards the interest against the principal—making it harder to complete your mortgage.

Once you have pre-payment privileges, you’re offered enough flexibility to repay a percentage of the principal on your mortgage before the amortization period is over—and without any penalty. In fact, some lenders may even offer you their best rate to avoid giving you the option of pre-payment over a fixed period of time. Therefore, it is important to ask your lender the specific kind of pre-payment privileges you enjoy on your mortgage.

The amount of money you save by taking advantage of pre-payment privileges is quite substantial. For example, if you took a $300,000 mortgage at a fixed rate of 3.29% over five years and is amortized over 25 years. By making a pre-payment of $2,000 annually, you would save about $21,787 in interest and finish paying off your mortgage almost 4 years faster—assuming the interest rate was fixed throughout the amortization period.

You can always use a mortgage calculator to check much you would be saving by making extra mortgage payments annually.

3.  Know the benefits of making a less than 20% down payment

Typically, when house hunting, the recommended amount of down payment you need to make is 20% of the property cost. However, you mustn’t always pay that high to get the best deal.

Surprisingly, lenders offer the best interest rates to those who want high-ratio mortgage because they have less than the recommended 20% down payment. This because a high-ratio mortgage borrower has a low risk against losses.  

Default insurance makes it a lot cheaper for lenders to easily fund the mortgage loan, allowing them to transfer some of the savings—in form of lower rates—back to the borrower.

It is important to always carry out thorough research before applying for a mortgage to know what the best rates are, if a broker is more advantageous than a bank, or simply how you can get the best credit scores.

Continue Reading

Business

Major housing markets to shine this year and next: Reuters poll

Published

on

BENGALURU (Reuters) – The outlook for major global housing markets is brighter than previously thought due to expectations for a broad based economic recovery and easy monetary policy, with only a low risk that a COVID-19 resurgence will derail activity, Reuters polls showed.

Over 100 million people have been infected by the coronavirus, leading to a healthcare crisis and deep economic recessions, but fiscal and monetary stimulus, and the rollout of vaccines, mean the global economy is set to recover this year.[ECILT/WRAP]

While already high unemployment caused by the pandemic is expected to rise further, the Jan. 15-Feb. 1 poll of over 130 property market analysts showed average home prices would rise this year and next in most countries polled.

That compares to largely pessimistic predictions made in September.

An economic rebound, loose monetary policy, government stimulus, pent-up demand and tight inventories were expected to boost housing market activity to varying degrees in Australia, Britain, Canada, Dubai, India and the United States.

“A solid economic recovery bolstered by more fiscal stimulus, still-low mortgage rates, and unmet demand should continue to prop up home sales and construction in 2021,” said Gregory Daco, chief U.S. economist at Oxford Economics.

“We expect some gradual moderation in price growth over the course of 2021 as home sales cool, but sparse inventory will keep a solid floor under home prices.”

Reuters Poll: Major housing markets outlook https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/bdwvkybkqvm/Reuters%20Poll%20-%20Global%20housing%20markets%20outlook%20-%20Feb%202021.PNG

Three-quarters, or 77 of 102 analysts, said in response to an additional question that the risk of a COVID-19 resurgence derailing housing markets this year was low.

Although the U.S. economy on average contracted last year at its sharpest pace since the Second World War due to the pandemic, it had little bearing on housing market activity, an immunity the sector was expected to carry this year.

Despite the recent surge in coronavirus infections and renewed restrictions imposed in the United States, house prices there were forecast to rise over the next two years and activity was expected to continue on a strong course. [US/HOMES]

“The recent COVID-19 surge has not had any noticeable impact, with transactions near record high levels despite record high case growth,” said Brett Ryan, senior U.S. economist at Deutsche Bank.

“Pent-up activity from COVID-19-shutdowns earlier in the year will soon start to wane and transactions will likely normalize. More housing supply will come online as vaccination picks up at the same time that base effects will start to roll off.”

Reuters Poll: Global house prices outlook – Feb 2021 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/xklpylyqbvg/Reuters%20Poll%20-%20Global%20house%20prices%20outlook%20-%20Feb%202021.PNG

When asked about the primary driver of housing market activity this year, over 55% of respondents, or 57 of 101, chose an economic recovery and easy monetary policy.

Of the remainder, 20 analysts named a desire for more living space and 18 said a successful vaccine rollout, while six chose fiscal stimulus.

Australian and Canadian house prices were expected to rise significantly this year and next, helped by low mortgage rates and massive fiscal spending. [AU/HOMES][CA/HOMES]

When asked what was more likely for housing market activity, 58 of 100 respondents said an acceleration. The others expected a slowdown.

Those views were swayed by a somewhat modest outlook for the British, Dubai and Indian housing markets compared to the rest.

Indian house prices were expected to barely rise this year despite an economic recovery and supportive policies, and Dubai house prices were predicted to fall at a slower pace this year and next compared to the previous poll. [IN/HOMES][AE/HOMES]

British house prices were forecast to flatline this year.[GB/HOMES]

“While we expect a strong start to the year, we expect momentum to wane following the end of the stamp duty (property sales tax) holiday in April. Towards the end of the year the housing market should settle,” said Aneisha Beveridge at estate agents Hamptons International.

Continue Reading

Trending